Om tidsskriftet

Selskapsrettstidsskriftet er et elektronisk og gratis tidsskrift tilknyttet forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft ved Det juridiske fakultet i Oslo. Tidsskriftet utgir fagartikler, anmeldelser og debattinnlegg til dagsaktuelle juridiske problemstillinger.

Selskapsrettstidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt, og retter seg mot praktikere, forskere og studenter.

Redaksjonen består av professor Beate Sjåfjell ved Det juridiske fakultet i Oslo, juridisk direktør i Finanstilsynet Cecilie Ask, advokat Asle Aarbakke, Advokatfirma BAHR, advokat Filip Truyen, Advokatfirma Wikborg Rein, stipendiat Eivind Furuseth ved Det juridiske fakultet i Oslo og redaksjonssekretær Linn Anker-Sørensen.

Områdene for tidsskriftet blir til enhver tid sammenfallende med forskergruppens satsningsområder, dvs. bidrag til:

  • Utviklingen av selskapsrett, både i tradisjonell og i vid forstand
  • Utviklingen av selskapsskatterett
  • Utviklingen av finansmarkedsrett

Alle satsingsområdene inneholder perspektiver fra de tre nivåene nasjonal rett, europeisk rett og folkerett. Vår forskning innbefatter den rettslige reguleringen av små og store foretak, både norske og grenseoverskridende, inkludert nasjonal selskapsrett, komparativ selskapsrett, europeisk selskapsrett, og betydningen av internasjonal miljørett og menneskerettigheter. Vi forsker både innenfor tradisjonelle selskapsrettslige, selskapsskatterettslige og finansmarkedsrettslige temaer, og med et videre perspektiv, med fokus på selskapers betydning for samfunn og miljø. Våre interesseområder omfatter norsk og europeisk selskapsrett og annen sammenslutningsrett, verdipapir-, børs- og finansmarkedsrett og de selskapsrelevante delene av skatterett, regnskaps- og revisjonsrett, konkursrett, kontraktsrett og arbeidsrett, innenfor rammen av internasjonal privatrett, miljørett og (annen) europarett og folkerett.

Alle publiserte artikler vil være fagfellevurdert, og vi tilbyr språkvask til engelske bidrag. For norske artikler er det et krav om et engelsk abstract. Tidsskriftet opererer ikke med en maksimums sidetallbegrensning, slik at hvert enkelt bidrag utelukkende vurderes ut i fra innhold. Dette medfører at også lengre artikler og studentavhandlinger av god kvalitet kan publiseres i sin helhet.

Alle artikler i selskapsrettstidsskriftet legges samtidig ut i fakultetets SSRN-serie (www.ssrn.com), og publisering i tidsskriftet varsles med e-post og twittermelding til de som har registrert seg som abonnementer.

Ved at tidsskriftet er elektronisk, vil artikkelforfattere ha anledning til å oppdatere egne artikler om ønskelig, med tilhørende varsel til abonnementer om at endringer er foretatt. Dette vil eksempelvis gjøres på årlig basis i tidsskriftets første artikkel ‘Vår europeiske selskapsrett’.