Forfatterveiledning

Forfatterveiledning for Selskapsrettstidsskriftet

1. Generelle krav

Selskapsrettstidsskriftet publiserer artikler, debattinnlegg og bokanmeldelser med teoretisk eller praktisk juridisk aktualitet. Artiklene vil bli publisert fortløpende, med automatisk varsling pr e-post, Twitter, Facebook og LinkedIN, slik at abonnentene selv etter eget valg kan regulere hvordan de vil følge med på tidsskriftet.

Bidrag til Selskapsrettstidsskriftet skrevet på norsk eller et annet skandinavisk språk skal ha et engelsk abstrakt. Engelskspråklige artikler ønskes velkommen. Det tilbys språkvask av engelskspråklige artikler og tidvis også av skandinavisk språklige artikler ved behov.

Alle bidrag til Selskapsrettstidsskiftet vil bli fagfellevurdert. Vurderingen foretas av en fremragende jurist innenfor det aktuelle rettsområdet, som vil kunne gi innspill til forbedringer. Ofte vil kommentarer fra fagfelle og/eller redaksjonen tjene som grunnlag for videre bearbeidelse av manuskriptet, før publisering.

Bidrag til Selskapsrettstidsskriftet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger og øvrige formkrav bør være i overensstemmelse med denne forfatterveiledningen.

2. Formkrav

Selskapsrettstidsskriftet operer uten en bestemt ordgrense eller sidetallsbegrensning for å kunne publisere også lengre fagartikler og studentavhandlinger som er særlig gode. Fagfellevurderingen vil være avgjørende for om det er behov for å forkorte manuskripter. Generelt er vår anbefaling: skriv så lang som nødvendig og så kort som mulig!

Bidrag i Selskapsrettstidsskriftet skal være uten litteraturliste, slik at alle henvisninger skal fremkomme av fotnoter, se nærmere under i punkt 1.3. Lengre manuskripter kan inneholde innholdsfortegnelse.

Bidrag i Selskapsrettstidsskriftet skal inneholde forfatteromtale med forfatternavn, tittel, akademisk grad, stilling og arbeidssted.

Manuskripter sendes til redaksjonen elektronisk i Word-format og sendes per e-post til selskapsrettstidsskriftet@nulljus.uio.no eller via vår nettside. Når et manuskript er godkjent av redaksjonen, får forfatteren en frist for ferdigstillelse av artikkelen. Etter at endelig manuskript er levert, skal det ikke foretas annet enn helt nødvendige endringer. Artikkelen kan imidlertid gjerne oppdateres ved behov, og det vil da angis på nettsiden når artikkelen først ble publisert og når den er oppdatert.

3. Henvisninger

For norskspråklige artikler følger tidsskriftet Unversitetsforlagets retningslinjer for henvisninger i juridiske tekster. Retningslinjene er tilgjengelig på Universitetsforslagets sider (se pkt 7).

Tidsskriftet følger hovedsakelig referansesystemet OSCOLA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) for engelskspråklige artikler. Dette er for å benytte et referansesystem som er velrennomert også utenfor Norge, samt for å gjøre forfatterveiledningen mer tilgjengelig for utenlandske forfattere. Stilsettet OSCOLA er tilgjengelig på Oxford Universitys sider.

Andre alternative stilsett vil også kunne godtas, men redaksjonen forbeholder seg retten til å endre valgt stilsett i korrekturrunde.